fbpx

Modaliteiten van mobiliteit

Modaliteiten van mobiliteit

Wat zijn de doelstellingen die nagestreefd worden?

Ons anders verplaatsen en onze openbare ruimten opnieuw toe-eigenen! Het doel is om de burgers te stimuleren om in het kader van het Good Move-plan projecten op te zetten op het gebied van mobiliteit en duurzame openbare ruimte. Dit plan werd in maart 2020 goedgekeurd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. Dit plan wil de voorwaarden scheppen om echt rust te creëren in de wijken en er de leefkwaliteit en de kwaliteit van de openbare ruimte aanzienlijk te verbeteren en voorrang te verlenen aan verblijfsfuncties, universele toegankelijkheid, verkeersveiligheid, luchtkwaliteit en gezondheid (Good Neighbourhood). Daarnaast zijn er acties gepland om de persoonlijke en collectieve keuzes van de gebruikers te beïnvloeden en hun verplaatsingen te sturen, zonder de individuele vrijheid aan te tasten (Good Choice).

Dit luik wil meer burgerparticipatie en burgerinitiatieven om de openbare ruimten opnieuw toe te eigenen en veiliger te maken en innovatieve, tijdelijke of definitieve configuraties testen. Dit opnieuw toe-eigenen heeft met name betrekking op het centraal karakter van de wijk, de woonstraten, de schoolomgevingen (schoolstraten) of elke ruimte die vandaag ‘weinig’ of ‘slecht’ wordt gebruikt.

Concreet heeft deze oproep betrekking op de volgende doelstellingen om te komen tot rustige, veilige, gediversifieerde en aangename wijken die geschikt zijn voor alle generaties:

 • Meer ruimte creëren voor de verblijfsfunctie en voor ontmoetingen tussen diverse doelgroepen en op verschillende manieren;
 • Meer ruimte creëren voor onze kinderen om veilig te spelendoor het recreatieve, sportieve en culturele aanbod voor jong en oud te stimuleren;
 • Meer aandacht schenken aan de actieve vervoerswijzen, de verkeersveiligheid en mensen met beperkte mobiliteit.

Het Good Move-plan en de doelstellingen ervan kunnen worden geraadpleegd op goodmove.brussels

Wat is een 'Mobiliteit' project?

Meer ruimte creëren voor de verblijfsfunctie en voor ontmoetingen tussen diverse doelgroepen en op verschillende manieren:

  • Workshops organiseren voor de co-creatie van constructieve en positieve ruimtelijke oplossingen voor een betere mobiliteit en een meer leefbare stad, toepasbaar op verschillende plaatsen van de wijk;
  • Maken en plaatsen van tijdelijk stadsmeubilair;
  • Innemen van leegstaande ruimten of parkeerplaatsen voor verblijfs- en ontmoetingsfuncties

Meer ruimte creëren voor onze kinderen om veilig te spelenen daarbij het recreatieve, sportieve en culturele aanbod voor jong en oud stimuleren:

  • Organisatie van vakantiestraten of speelstraten;
  • Inplanten van tijdelijke of definitieve spelelementen;

Meer aandacht schenken aan actieve vervoerswijzen, verkeersveiligheid en mensen met beperkte mobiliteit, d.w.z. elke vorm van voorlichting, bewustmaking en educatie rond deze thema’s:

  • Organisatie van participatieve fietsreparatieworkshops en fietsbeurzen;
  • Organisatie van projecten voor gedeelde mobiliteit (wijkfietsen, autodelen enz.);
  • Kinderen, jongeren, volwassenen en senioren op de fiets krijgen;
  • Organisatie van educatieve en ludieke wandelroutes om de mobiliteit en het verband met het gebruik van de openbare ruimte en de leefomgeving te ontdekken;
  • Organisatie van debatten, tentoonstellingen rond deze thema’s ..

Waarom niet een leefstraat organiseren? (ambitieuze project)
“Wat als…we een straat teruggeven aan haar bewoners?”

Een Leefstraat is een straat die tijdelijk autoluw of autoloos gemaakt wordt en een nieuwe invulling krijgt. Buurtbewoners richten hun straat op een creatieve en leefbare manier in. Er kunnen zowel spontane als georganiseerde activiteiten plaatsvinden. Zo ontstaat meer ruimte voor ontmoeting, ontspanning en spelen. Elke straat- en buurtbewoner kan deelnemen of genieten van de Leefstraat.

Leefstraten zijn als een proeftuin voor oplossingen rond parkeren, straatinrichting of de zoektocht naar nieuwe vormen van bewonersparticipatie. De nieuwe straatinrichting wordt gezamenlijk uitgedacht en gebouwd, en gedurende een aanzienlijke tijd uitgetest, bijgestuurd waar nodig. Animaties kunnen worden voorzien. Sommige elementen kunnen tijdelijk zijn, anderen kunnen definitief worden (rekening houdend met het juridisch stedenbouwkundig kader).

De Leefstraten zijn geen top-down opgelegd project, noch een louter bottom-up bewonersinitiatief. Ze zijn een wisselwerking tussen bewoners, gemeente/stad/gewest, organisaties en bedrijven. Bewoners slaan de handen in elkaar, leren elkaar beter kennen en gaan aan de slag met uitdagingen in hun straat (meer ontmoetingsruimte, vereenzaming van oudere bewoners, verkeersonveilige straatinrichting,…).