Rol van de coach - Vooruit met de wijk

Rol van de coach

De « coaches » van de Participatieve Duurzame Wijken zijn afgevaardigd door Leefmilieu Brussel om de motivatie van de inwoners die zich inzetten voor hun collectieve en duurzame projecten te steunen, alsook om ze de tools te geven voor het gebruik van participatieve democratie in de verschillende processen van de « Participatieve Duurzame Wijken ». Deze steun heeft als einddoel de autonomie van de groepen en de duurzaamheid van de dynamieken en de ontwikkelde projecten.

De rol van de coach

Hij helpt de groep om eigen oplossingen te vinden, om zijn duurzaamheid te ontwikkelen en geeft hem een methodologische steun in de follow-up van de dynamiek van de groep en van het project. Hij herinnert aan het kader van de projectoproep waarvoor de groep een kandidatuur indiende en de voorgestelde fasen in dit kader.

De bijdrage van de coach

De coach begeleidt de groep tijdens elke fase van de projectoproep : voorbereiding van de projecten (plaatsbeschrijving of diagnose, financieringsaanvraag) en implementering / concretisering van de projecten. Het werkritme van de coach kan op die manier in de loop van het jaar evolueren in functie van de uit te voeren taken of van de momentele dynamiek in de wijk. De behoeften op vlak van begeleiding worden in groep en met de coach bepaald. Deze begeleiding kan op verschillende niveaus gebeuren :

Een steun brengen bij :

 • Het voorstellen van tools voor animatie en mobilisatie
 • De structurering van de groep en de vergaderingen
 • De organisatie en/of de animatie van activiteiten of vergaderingen van de wijk
 • Het zoeken naar financieringsmiddelen (duurzame wijken of andere)
 • De opbouw van de projecten
 • Het verzekeren van de duurzaamheid van de projecten en de groepsdynamiek

Verbindingen maken :

 • Identificatie en in contact brengen met specifieke experts (Zie paragraaf Expertise)
 • Raad geven op vlak van communicatie binnen de wijk
 • Contacten leggen met andere Participatieve Duurzame Wijken en andere burgerinitiatieven
 • Verbinding maken met het netwerk van de Participatieve Duurzame Wijken
 • Ontmoeting en/of bemiddeling met de partners, gemeenten, gewesten
 • Contactpersoon voor de aanvragen tussen Leefmilieu Brussel en de wijk

Herinneren aan het kader van de projectoproep :

 • Herinneren aan de data en de deadlines, de modaliteiten
 • Duidelijke en nauwkeurige informatie verlenen
 • De contacten tussen de wijk en de overheidsinstanties vergemakkelijken.
 • De rol van de coach is niet om partij te kiezen maar wel om het wederzijdse begrip tussen de burgers en de overheidsinstanties te vergemakkelijken.

De grenzen van de begeleiding 

Het werk van de coach wordt besproken met de groep en kan verschillen. Maar sommige grenzen moeten in acht worden genomen zodat de coach zijn steun aan de wijk kan brengen :

 • De coach werkt met oog voor openheid jegens alle inwoners.
 • De coach werkt met respect voor elk lid van de groep en ten behoeve van een collectieve opbouw van het/de project(en).
 • De coach stelt methodologieën voor aan de wijk, hij heeft geen uitvoerende positie.
 • De coach bespreekt met de leden van de groep de eventuele uitgaven, dit is noodzakelijk om te verzekeren dat ze aan de groep worden terugbetaald.
 • De coach bespreekt met de leden van de groep de eventuele expertises.

Frequentie van de ontmoetingen met de coach

De wijk ontmoet de coach wanneer hij er nood aan heeft, voor zover de coach beschikbaar is. Sommige momenten in de projectoproep vragen noodzakelijk een bevoorrecht contact met de coach :

 • In het begin van de begeleiding : om de behoeften van de wijk te bepalen en kennis te maken ;
 • Bij de realisatie van de subsidieaanvraag : minstens één maand vóór de subsidieaanvraag ;
 • Bij de start van de uitvoering van de projecten en halverwege ;
 • Op het einde van de begeleidingsperiode om op een collectieve manier de dynamiek van de groep, de geïmplementeerde projecten en de duurzaamheid van de groep en zijn projecten te evalueren.

De begeleiding gebeurt in onderlinge overeenstemming met de groep en de coach. Elke partij mag beslissen om een einde te maken aan deze begeleiding als blijkt dat de rollen van elkeen niet worden gerespecteerd.