In de praktijk - Vooruit met de wijk

In de praktijk

In de praktijk

De verwachte projecten berusten op 3 essentiële pijlers : de burger, de collectiviteit en het milieu. Het project moet door een groep burgers worden gedragen en tot doel hebben de leefkwaliteit van de collectiviteit te verbeteren. De queeste naar de beperking van negatieve effecten op het milieu moet van het ontwerp tot aan de uitvoering van het project aanwezig zijn.

THEMATISCH PROJECT OF WIJKDYNAMIEK ?

Er zijn twee mogelijkheden. U kan een project rond één thema ontwikkelen, ofwel een project ontwikkelen met een wijkspirit rond één of verschillende thema’s.

Als u voor een themaproject kiest, zal het ontwikkeld moeten worden rond één enkel thema. Op zoek naar inspiratie ? Raadpleeg hieronder de thematische onderdelen, hun doelstellingen en concrete voorbeelden.

Collectieve compost

NatuUR EN BIODIVERSITEIT

Zero afval

MobilitEIT


Als u voor een wijkdynamiek kiest
, dan zal u deel uitmaken van de Participatieve Duurzame Wijken die u de mogelijkheid geven om met een multithematische aanpak op lange termijn aan uw projecten te werken.

Op de Schaal van een wijk

ONZE STEUN

Als uw project wordt ondersteund, zal het verschillende soorten steunen kunnen krijgen :  

Wat uw project ook mag zijn, neem contact op met uw gemeente. Op die manier zal u steun krijgen (eventuele verplichte toelatingen verkrijgen, tussenkomst van een gemeente agent voor projecten in de openbare ruimte, contacten met andere gelijkaardige projecten op het grondgebied…). In elke gemeente is er een contactpersoon aangesteld om u bij te staan. Aarzel ook niet om de verenigingen van uw wijk (buurthuizen, culturele centra…) te contacteren, zij zullen u misschien hun steun kunnen bieden.

DE AGENDA

PROJECTOPROEP 2022

14/02/2022 lancering van de oproep
21/02  – 7/03 – 10/03 – 15/03 – 17/03 – 28/03 informatiesessies

3/04 om middernacht uiterste datum voor het indienen van de intentienota’s

THEMATISCH PROJECT

12/06 om middernacht : indiening van volledige kandidaturen voor thematische
projecten
30/06  Jury voor de selectie van de thematische projecten;

Toewijzing van de financiering, na ondertekening van de overeenkomsten door de pilootgroepen.

DUURZAME WIJK

19/04 Jury voor de selectie van de dynamieken van de Participatieve Duurzame Wijken
4/09
om middernacht : indiening van kandidaturen voor projecten voor
Participatieve Duurzame Wijken die onder het participatief budget vallen;
2/10 raad van het participatief budget van de Participatieve Duurzame Wijken;

Toewijzing van de financiering na ondertekening van de overeenkomsten door de
pilootgroepen

Neem deel aan de infosessies die er zijn om al uw vragen te beantwoorden ! Kom samen met het ervaren coachteam nadenken over de doelstelling en de richtlijn van uw project en uitwisselen met de vertegenwoordigers van uw gemeente. Uw deelneming is sterk aanbevolen om uw kans op een optimale steun te maximaliseren.
Meer info ? citizensprojects@inspironslequartier.brussels of 0800/85 286

DE INTENTIENOTA EN HET PROJECT

Bij de indiening van een project moet u als eerste stap de intentienota invullen via het online formulier « Intentienota », en dit vóór 3 april 2022 om middernacht. Deze stap is verplicht.

Hierna zal een professionele coach contact met u opnemen om u te steunen bij het opzetten van uw project. Het doel is om u te helpen uzelf de juiste vragen te stellen en een project en een budget in te dienen die aangepast zijn aan uw behoeften en beantwoorden aan de criteria van de projectoproep. Deze periode moet ook dienen om de nodige vergunningen te verkrijgen, contact op te nemen met de gemeente of andere partners te zoeken.

Om de begeleiding goed te kunnen organiseren, wordt u verzocht zo spoedig mogelijk uw intentienota in te dienen. Ga aan de slag ! De stuurgroep moet echter uit minstens 3 personen bestaan. De begeleiding zal u helpen om hem uit te breiden.

Als voorbereiding op de Jury en met het advies van de coach zal u het projectformulier en zijn bijlagen moeten invullen.

U vormt een stuurgroep die het project draagt en aandrijft. Tijdens en na de begeleiding zien de leden van deze groep erop toe dat het project duurzaam wordt. Deze stuurgroep bestaat uit minstens 5 personen van uit verschillende gezinnen en waarvan minstens 3 in het Gewest wonen. De verantwoordelijkheden van de stuurgroep zijn, in functie van de omvang van het project en de groep :
* de coördinatie van de uitvoering van de activiteiten voorzien door het project
* de contacten met de administratie en met de begeleidingsteams ; ü het beheer van het budget
* de communicatie met alle betrokken actoren en naar de wijk toe
* de verwerving van de nodige vaardigheden voor het beheer van het project ; ü het langdurige voortbestaan van het project

De vergoeding van vrijwilligers is verboden in het kader van de projectoproep. Maar als u denkt dat deze vergoeding noodzakelijk is voor het welslagen van uw project, praat erover met uw coach. Dit zal ook gerechtvaardigd moeten worden in uw projectformulier.

DE SELECTIE

Zowel voor een themaproject als voor een Participatieve Duurzame Wijk project zal uw kandidatuur pas als geldig worden beschouwd als ze voldoet aan de ontvankelijkheidscriteria.

 • Het voorgestelde project moet passen binnen één of meerdere themadoelstellingen van de projectoproep
 • het projectformulier moet volledig zijn en voorzien zijn van de bijlagen (samenstelling van de groep, bankattest, toelating voor de bezetting van de grond, respect voor de budgettaire limieten, budgetbijlage in Excelformaat). Opgelet, de budgetbijlage moet zijn oorspronkelijke vorm behouden (Excel), met de uitgavencategoriën die in het kader van de projectoproep wel of niet financierbaar zijn.
 • het project moet op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden ontwikkeld, door personen die er wonen of er werken
 • als het project de bezetting van een terrein of een privé of openbare ruimte vereist (minstens een principiële toelating in afwachting van een officiëler document – met name voor de gemeentelijke terreinen of het gebruik van de openbare ruimte), moet een toelating ondertekend door de eigenaar de kandidatuur vervolledigen. Voor de mede-eigendommen is een besluit van de algemene vergadering vereist.

Elk dossier dat deze 5 punten niet respecteert zal als niet-ontvankelijk worden beschouwd en niet in aanmerking worden genomen door de selectiejury.

Als u een themaproject ontwikkelt, worden uw projecten vóór 12 juni verwacht. Ze zullen door een Jury worden beoordeeld volgens de selectiecriteria :

 • Doelstellingen (10 ptn) het project komt overeen met de algemene doelstellingen van de oproep en het gekozen thema, door de replicatie van goede praktijken of het testen van een vernieuwende oplossing voor een milieu- of mobiliteitsprobleem
 • Milieueffecten (10 ptn) het project heeft een impact op de opbouw van de veerkracht van de stad (haar bekwaamheid om te weerstaan aan de komende ecologische en maatschappelijke schokken en de stad van morgen te bouwen). Ambitiecriterium : het project heeft een sterkere impact op de veerkracht van de stad, dit zal onder andere aan de hand van cijferindicatoren kunnen worden gemeten
 • Begunstigden (3ptn) het project beoogt een progressieve toename van het aantal gebruikers van het project, met openheid voor de diversiteit van de wijk. Ambitiecriterium : het project beoogt een groter aantal betrokken personen, en/of met meer diversiteit, een inclusievere aanpak, en/of op een grotere geografische zone
 • Dragers (3ptn) de stuurgroep is sterk en zijn werking is participatief. Ambitiecriterium : de dragers zijn sterker met concrete partners en een lokaal netwerk
 • Relevantie (3ptn) het project voldoet aan een behoefte van de stuurgroep. Ambitiecriterium : het project voldoet aan een behoefte van de wijk
 • Opening (3 ptn) het project staat open voor alle bewoners van de wijk en betrekt personen van buiten de stuurgroep
 • Credibiliteit (3 ptn) de uitvoering van het project is geloofwaardig, het project werd ontwikkeld om aan de doelstellingen te voldoen, de uitvoeringsplanning is realistisch, het budget is coherent met de doelstellingen en direct gekoppeld aan de potentiële impacten van het project
 • Evaluatie (3 ptn) de kwaliteit van de evaluatie van de effecten van het project op het milieu en op de wijk. Ambitiecriterium : indicatoren voor de effecten op het milieu of op de mobiliteit worden opgemeten aan het begin en aan het einde van het project
 • Duurzaamheid (3 ptn) het project heeft potentieel om voort te bestaan en autonoom te zijn (onder andere financieel).

Als u een project ontwikkelt voor de Participatieve Duurzame Wijken, ziet de indiening van het project er anders uit en zal u na een plaatsbeschrijvingsfase uw projecten moeten indienen in het kader van het participatief budget van de Participatieve Duurzame Wijken. Deze projecten worden verwacht vóór 4 september 2022. Het subsidietoekenningsbesluit wordt niet aan een gewone jury overgelaten maar aan de Raad van de Participatieve Duurzame Wijken, samengesteld uit oude wijken die deel uitmaken van de PDW beweging, die op 2 oktober zal samenkomen. De selectiecriteria van de projecten werden bepaald door de Algemene Vergadering van de Participatieve Duurzame Wijken, samengesteld uit alle wijken. Raadpleeg het detail van de selectiecriteria van de Participatieve Duurzame Wijken. (https://inspironslequartier.brussels/modalites-quartiers-durables-citoyens/ )

VRAGEN ?

Doe mee aan de infosessies die er zijn om al uw vragen te beantwoorden ! Contacteer ons ook per mail op het e-mailadres citizensprojects@inspironslequartier.brussels of per telefoon op 0800/85 286.

Om de volledige actualiteit van de projectoproep te volgen, like onze Facebook pagina en schrijf u in op onze Newsletter.

NUTTIGE DOCUMENTEN

Modaliteiten
– Intentienota ( Thematisch project en Duurzame Wijk ) 
– Verplichte bijlage van de intentienota van Duurzame Wijk
Kandidaatstellingsformulier (incl. bijlage 1 en 3) en bijlage 3
Infosessie: presentatie en video replay

Om uw project in te dienen, bent u verplicht om de bovenstaande formulieren en bijlagen te gebruiken en deze bij voorkeur per e-mail te verzenden naar citizenprojects@inspironslequartier.brussels. Als u ze niet per e-mail kan verzenden, is het mogelijk om ze per post te sturen naar : Projectoproep Vooruit met de Wijk Leefmilieu Brussel Afdeling Milieukwaliteit, Circulaire Economie en Duurzame stad Afdeling Gebieden en Burgers in Transitie en Good Food Dienst Gebieden en Burgers in Transitie Havenlaan 86C/3000 B-1000 Brussel. (Het is niet nodig om een papieren versie op te sturen als u uw dossier per e-mail heeft verzonden).